• Wat zijn de wijzigingen in de nieuwe IEC 60204-1 (elektrische uitrusting van machines)?

  Wat zijn de wijzigingen in de nieuwe IEC 60204-1 (elektrische uitrusting van machines)?

  De nieuwe versie van de IEC 60204-1 werd in oktober 2018 goedgekeurd en wordt binnenkort gepubliceerd. Dit wil zeggen dat deze norm dan binnen de Europese Unie geharmoniseerd zal zijn.

  Toepassingsgebied en doel


  IEC 60204-1 is van toepassing op de complete elektrische installatie van een machine. De norm somt richtlijnen en aanbevelingen op voor de elektrische installatie van een machine, met als bedoeling te zorgen voor de veiligheid van personen, de consistentie van besturing en bedienings- en onderhoudsgemak. Ook de aanduidingen EN 60204-1 of NBN-EN 60204-1 verwijzen naar deze zelfde richtlijn.

  Wat betekent de nieuwe IEC 60204-1 voor uw bedrijf en uw machines?


  De nieuwe norm is zeker geen volledige herwerking van de vorige versie. Veel paragrafen blijven gelijk of zijn slechts licht aangepast. De nieuwe IEC 60204-1 streeft naar meer duidelijkheid, en geeft ook meer praktische oplossingen en voorbeelden. Een aantal zaken zijn wel nieuw.

  Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?


  Samengevat komt de nieuwe IEC 60204-1 op een vijftal punten met belangrijke wijzigingen:
  - gebruik van STO functie
  - elektromagnetische compabiliteit (EMC)
  - kortsluitstroom en overstroombeveiliging
  - potentiaalvereffening
  - documentatie eisen

  We lichten hieronder enkele wijzigingen kort toe. Hebt u vragen of wilt u graag meer informatie, aarzel niet en contacteer een van onze experts.

  Het gebruik van Power Drive Systems (PDS) met STO functie
  De IEC 60204-1 bepaalt nu expliciet dat een STO (Safe Torque Off) beschouwd mag worden als categorie 0 stop. De STO-functie van een frequentie omvormer mag dus gebruikt worden om bij een noodstop de beweging te stoppen. Hiermee eindigt de discussie of het afschakelen van koppel/kracht beschouwd mag worden als het afschakelen van de voeding (power). Het antwoord is nu duidelijk ja. Het is dus niet langer nodig om bv. naast de STO nog een extra magneetschakelaar in de voeding van de frequentieomvormer te plaatsen.
  Elektromagnetische compabiliteit (EMC)
  Een belangrijke toevoeging in de nieuwe IEC 60204-1 is dat EMC immuniteit- en emissietesten altijd verplicht worden, tenzij de gebruikte componenten al voldoen aan de betreffende EMC-eisen voor dat type compent, en de elektrische installatie in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van de fabrikant van de componenten is uitgevoerd.
  Bepaling van de kortsluitstroom
  De nieuwe IEC 60204-1 vermeldt nu 3 methoden waarmee de kortsluitstroom bepaald kan worden:
  - De standaard ontwerpregels gebruiken
  - De kortsluitstroom berekenen
  - Kortsluittesten uitvoeren
  In principe dekt IEC 60204-1 nu alle relevante aspecten van de elektrische installatie in de machine af. Voor het bepalen van de kortsluitvastheid verwijst de norm wel nog naar o.a. de norm voor laagspanningsverdeling (IEC 61439-1) als één van de normen die hiervoor toegepast kan worden.
  De nieuwe IEC 60204-1 vermeldt nu ook expliciet dat frequentie omvormers voorzien moeten zijn van een beveiliging die bij detectie van een fout de uitgaande voeding afschakelt. Een fabrikant die hieraan niet voldoet, zal in de gebruiksaanwijzing moeten melden welke bijkomende veiligheidsmaatregelen de gebruiker moet nemen.
  Potentiaalvereffening
  De eisen voor potentiaalvereffening zijn grotendeels herschreven. De norm vermeldt nu duidelijker welke delen van de machine met welke vereffeningsleiding verbonden moeten worden en aan welke eisen moet voldaan worden. Zo wordt de beschermingsketen (beschermende potentiaalvereffening) duidelijker benoemd, wordt de minimale diameter van beschermde en niet-beschermde beschermingsleidingen verduidelijkt, en worden nu alle delen opgesomd die verbonden moeten worden met de beschermingsketen.
  Documentatie eisen
  De IEC 60204-1 bevat nu een meer complete lijst van documentatie eisen. Er zijn ook een aantal onderwerpen die nieuw te documenteren zijn (bv. de minimale benodigde ruimte voor onderhoud aan de elektrische installatie, alle relevante informatie voor periodieke testen van veiligheidsfuncties en informatie voor validatie van veiligheidsfuncties na reparatie of modificatie, de kortsluitvastheid van de elektrische installatie moet gespecifieerd zijn voor elke inkomende voeding,….)

  Vragen rond elektrische veiligheid?


  De safety engineers van Prohead hebben de expertise om uw bedrijf door het kluwen van wetgeving en risicobeheersing te loodsen, van studie tot oplossing. Zo is de conformiteit gegarandeerd en uw kapitaal aan mensen en infrastructuur gevrijwaard van schade.
  Hebt u vragen rond elektrische veiligheid, neem zeker vrijblijvend contact op met een Prohead expert.